een Tekst Editor voor In-Line help

download help-editor .exe
download help-editor Delphi-7 project

Een eenvoudige editor voor In-Line help

Aan programma's moet help informatie worden toegevoegd.
Dat kan op drie manieren:
  1. in een extern bestand
  2. op een webpagina
  3. als onderdeel van het programma
Hier wordt methode 3 beschreven, de benaming is “In-Line” help.
De help informatie is opgeslagen in een stringlist component.

Om de tekst samen te stellen is een eenvoudige editor geschreven.
Toevoeging aan een applicatie geschiedt met een aparte (help) form en unit.
De unit bevat alleen de delen van de editor om de tekst met besturingstekens weer te geven.

Hieronder een iets verkleind plaatje van de editor:
De informatie is een tekstbestand, zonder de extensie .txt
Standaard wordt tekst in het font “arial” afgebeeld met pixelhoogte 18.

Andere stijlen zijn mogelijk met besturingsopdrachten in de tekst.
Zo'n besturingsopdracht begint met een \ (backslash) teken, gevolgd door een letter.

De mogelijkheden zijn
  \n normale tekst
  \c courier font
  \f vette tekst
  \l grote letters
  \i schuine tekst
  \t tab, horizontale uitlijning op veelvouden van 100 pixels
  \h koptekst
  \@naam; pijl met interne verwijzing
  \#naam; locatie aanduiding met naam

De inhoud kan ook met de besturingsopdrachten en al worden weergegeven.
Zo is te zien wat precies in ingetikt.
Voor de afbeelding hier boven werd deze tekst ingevoerd:
Opmerking 1: Elke regel begint als standaard tekst, dus als \n
Opmerking 2: \n maakt voorgaande wijzigingen ongedaan

De editor voorziet in 1000 lijnen tekst.
Een regel is maximaal 120 tekens lang.
De tekst kan worden gescrold.

Invoegen van speciale tekens als č , ë gaat zo:
Houd de alt toets ingedrukt en tik herhaald een “e” totdat de juiste e verschijnt.

Om de regels te editen zijn er nog deze commando's : (CTRL = CONTROL toets)
  CTRL X wis de regel
  CTRL Y verwijder de regel
  CTRL Z voeg een nieuwe regel in
Uiteraard werken de cursor, backspace en delete toetsen.

Het aardige van deze editor is, dat er eenvoudig uitbreidingen toegevoegd kunnen worden.
Dat kan voor speciale programma's handig zijn.

Het project

Dat is geschreven in Delphi-7 en inmiddels is versie 6 bereikt.

Form1/unit 1 bevat
  een paintbox voor het tonen van de tekst
  afhandeling van toetsenbord en muis events
  procedure voor het weergeven van de tekstregels
  procedure voor het scrollen
  cursor besturing
  procedures voor het opslaan en openen van de tekst
Deze form en unit bevatten de volledige editor.

Helpform/helpunit bevatten een deel van de procedures van form1/unit1:
voldoende om de tekst weer te geven en te scrollen.
Deze helpform/helpunit kunnen aan een project worden toegevoegd voor In-Line help.

Het programma

const maxcolumn = 120;
   maxline = 1000;
   linesperpage = 31;
   lineheight = 25;
   maxtopline = maxline - linesperpage;
   standardfont = 'arial';
   standardheight = 20;
   largeheight = 25;
   smallheight = 15;
   standardcolor = $000000;
   altcolor = $00a000;
   headercolor = $0000ff;
   standardbrush = $f0ffff;
   altbrush = $d8d8d8;
   standardstyles = [];
 topmarge = 5;
 leftmarge = 5;

var textBuf : array[1..maxcolumn,1..maxline] of char;
  lineNr : smallInt;  //line of cursor
  colNr : byte;    //column of cursor
  topline : smallInt; //line at top of page
  bm : Tbitmap;
  realmode : boolean = true;
  cursrect : Trect;
  cursOn  : boolean;
  scanmode : Tscanmode;
De tekst staat in textbuf, elke regel wordt met #0 (character 0) afgesloten.
Tekst wordt geschreven in de bitmap bm. De cursor alleen in de paintbox,
dus die is altijd te wissen door een stukje (cursrect) van bm naar de paintbox te kopiëren.

Topline is de regel die bovenaan in de paintbox staat.
Bij het lezen van de tekst moet onderscheid worden gemaakt tussen besturingscodes en tekst.
type TScanmode = (smRead,smControl,smSkip,smReal);
betekenis:
  smRead : test op control character \, dat moet niet geschreven worden
  smControl : na het \ character staat de edit code
  smSkip : skip de naam na een \@ of \# commando
  smReal : teken elk character, zodat de besturingscodes zichtbaar zijn
De characters worden horizontaal iets verder uit elkaar gezet, dat leest prettiger.

function getcharwidth(c : char) : byte;
//supply width of c
begin
 result := trunc(bm.Canvas.textwidth(c)*1.1)+1;
end;

function getTextLength(nr : smallInt) : byte;
//supply length of line, #0 ends string
var i : byte;
begin
 i := 1;
 while (i <= maxcolumn) and (textbuf[i,nr] <> #0) do inc(i);
 result := i-1;
end;

procedure paintline(nr : smallInt);
//paint & update regel nr
var   i : byte;
   px,py : word;
    cc : char;
    dy : integer;
begin
 dy := 5;
 px := leftmarge;
 py := (nr-topline)*lineheight+topmarge;
 linemode(0,px,py); //switch off
 bmNormal; //reset to default font
 if realmode then scanmode := smReal else scanmode := smRead;
 with bm.canvas do
 for i := 1 to getTextlength(nr) do
  begin
  cc := textBuf[i,nr];
  case scanmode of
   smRead  : if cc = controlchar then scanmode := smControl
         else
          begin
          textout(px,py+dy,cc);
          px := px + getcharwidth(cc);
          linemode(2,px,py); //kadertje tekenen         
          end;
   smControl : begin
         scanmode := smRead;
         case upcase(cc) of
          'C' : font.Name := 'courier new';
          'L' : begin
             font.height := largeheight;
             dy := 0;
             end;
          'S' : begin
              font.height := smallheight;
              dy := 12;
             end;
          'P' : begin
              font.height := smallheight;
              dy := 0;
             end;
          'N' : begin
              font.name := standardfont;
              font.color := clBlack;
              font.height := standardheight;
              font.style := [];
              brush.color := standardbrush;
              font.Color := $0;
              dy := 5;
              linemode(0,px,py);//uitschakelen
             end;
          'F' : font.style := font.Style + [fsbold];
          'M' : begin
              brush.Style := bsSolid;
              brush.color := altbrush;
             end;
          'T' : px := ((px div 100)+1)*100;
          '[' : linemode(1,px,py);  //init
          'I' : begin
              font.Style := font.Style + [fsItalic];
              font.color := clBlue;
             end;
          'H' : begin
              font.Color := $0000a0;
              font.Height := 25;
              dy := 0;
             end;
          '@' : begin
              draw(px,py,arrow);
              inc(px,arrow.width);
              scanmode := smSkip;
             end;
          '#' : begin
              draw(px,py,dot);
              inc(px,dot.width);
              scanmode := smSkip;
             end;
         end;//case
         end;
    smSkip : case cc of
         ';', ' '  : scanmode := smRead;
         controlchar : scanmode := smControl;
         end;
    smReal : begin
         textout(px,py+dy,cc);
         px := px + getcharwidth(cc);
        end;
  end;//case
  end;//for
end;
Zoals is te zien kunnen eenvoudig extra besturingscodes worden toegevoegd.
De lijn staat nu in de bitmap en moet in de paintbox worden getoond.
Daarvoor zorgen:
function getLineRect : Trect;
var nr : smallInt;
begin
 nr := lineNr - topline;
 with result do
 begin
  Left := 0;
  Right := bm.Width;
  Top := nr * lineheight + topmarge;
  Bottom := Top + lineheight;
 end;
end;

procedure eraseLine;
var r : Trect;
begin
 r := getLineRect;
 with bm do with canvas do
 begin
  brush.color := standardbrush;
  brush.Style := bsSolid;
  fillrect(r);
 end;
end;

procedure showline;
var r : Trect;
begin
 r := getLineRect;
 form1.helpbox.canvas.copyrect(r,bm.Canvas,r);
end;

procedure refreshline;
begin
 cursOn := false;
 eraseline;
 paintline(lineNr);
 showline;
 cursorOn;
end;

Interne links

Help informatie zal meestal beginnen met een inhoudsopgave.
Het is handig om vanuit die inhoudsopgave direct naar een onderwerp te kunnen springen.
Daarvoor dient de opdracht \@piet; die een pijltje neerzet:
“piet” is de naam van de regel die bovenaan in de paintbox komt te staan als op het pijltje wordt geklikt.
Bij de bovenstaande opdracht hoort: \#piet; wat een rondje oplevert:

Om effectief te zijn, moet de naam “piet” in de linklist staan.
Indrukken van de menuknop LINK maakt deze lijst.

Const maxlink = 50;

type TLinklist = record
         s : string;
         px1 : smallInt;  //x position
         px2 : smallInt;
         L1 : smallInt;  //first line
         L2 : smallInt;  //second line
         end;

var linklist : array[1..maxlink] of TLinklist;
  linkcount : byte;
s is de naam. Px1..px2 zijn de horizontale pixel posities (links, rechts) op de regel.
L1 is de lijn waarop het pijltje staat, dus de \@ opdracht.
L2 is de lijn waarop het rondje staat, de \# opdracht.

procedure makelinklist;
var i,n,k : byte;
    j : smallInt;
    cc : char;
    m : Tscanmode;
   orgF : boolean;
    id : string;
    OK : boolean;
begin
 orgF := false;
 n := 0;
 for j := 1 to maxline do
 begin
  m := smRead;
  for i := 1 to gettextlength(j) do
  begin
   cc := textbuf[i,j];
   case m of
   smRead  : if cc = controlchar then m := smControl;
   smControl : case cc of
          '@' : begin
             m := smSkip;
             orgF := true;
             id := '';
             end;
          '#' : begin
             m := smSkip;
             orgF := false;
             id := '';
             end;
          else m := smRead;
         end;
   smSkip  : case cc of
  controlchar : m := smRead;
      ';' : begin
         m := smRead;
         if (n < maxlink) and (length(id) > 0) then
          if orgF then
          begin
           inc(n);
           linklist[n].s := id;
           linklist[n].L1 := j;
           linklist[n].px1 := 
            getCursorPos(i,j)-arrow.width;
          end
          else
           if linkpos(k,id) then
           begin
            linklist[k].L2 := j;
            linklist[k].px2 := 
             getcursorpos(i,j)-dot.Width;
           end;
         end;
         else id := id + cc;
         end; //case cc of
   end;//case
  end;//i
 end;//j
 with form1.msgtext do
 if n = 0 then caption := 'no links found'
  else caption := 'links found = '+ inttostr(n);
 linkcount := n;
 OK := linkcount > 0;
 i := 0;
 while OK and (i < linkcount) do
 begin
  inc(i);
  with linklist[i] do
  begin
   if L1 = L2 then 
   begin
    OK := false;
    form1.msgtext.caption := 'line '+ inttostr(L1)+
                ' points to itself';
   end;
   if L2 = 0 then 
    begin
    OK := false;
    form1.msgtext.caption := 'line '+ inttostr(L1)+
                 ' points to nothing';
    end;
  end;
 end;//while
 OK := linkcount > 1;
 i := 0;
 while OK and (i < linkcount-1) do
 begin
  inc(i);
  k := i;
  while OK and (k < linkcount) do
  begin
   inc(k);
   OK := linklist[i].s <> linklist[k].s;
   if OK = false then form1.msgtext.Caption := 
    'duplicate link names';
  end;
 end;
end;
De hele tekst wordt doorlopen waarbij gezocht wordt naar \@ en \# commando's.
Gecontroleerd word of de pijltjes en rondjes matchen.

De functie getcursorpos levert de positie van de cursor. Zie de source code.

Bewaren van Help bestanden

De help informatie wordt opgeslagen als text bestand.

procedure Tform1.saveBtnClick(Sender: TObject);
var w    : word;
  size  : word;
  outfile : textfile;
  s    : string;
  OK   : boolean;
begin
//bepaal de lengte van de tekst
 size := 0;
 OK := false;
 for w := 1 to maxline do if gettextlength(w) > 0 then size := w;
 if size = 0 then exit;

 with form1.SaveDialog1 do
 if execute then
  try
  assignfile(outfile,filename);
  rewrite(outfile);
  for w := 1 to size do
   begin
   s := buf2string(w);
   writeln(outfile,s);
   end;
  OK := true;
  finally
  closefile(outfile);
  If OK then msgtext.Caption := 
   'file saved. Lines = '+inttostr(size)
   else msgtext.Caption := 'cannot write file';
  end;
end;
Voor verdere details verwijs ik naar de source code.
De Help Editor is heel simpel, maar heeft zijn nut reeds bewezen.

Een toepassing van de helptekst is te vinden in het grafiek programma
graphics-explorer zie HIER .