Tectonic Puzzel helper (versie 3)


Nieuwe versie: 3.02 (kleine verbeteringen)
Download tectonic helper versie 3.02

Hieronder staat een verkleinde afbeelding van versie 3 van de tectonic puzzel helper:Installatie

De tectonic helper is geschreven voor Windows.
Er is geen installatieprocedure.
Kopieer het .exe bestand simpelweg naar een geschikte map.

De regels

Tectonic is een cijferpuzzel.
We zien een rechthoek van 9x5 kleine vierkantjes.
Zo'n vierkantje heet een cel.
Die cellen zijn in groepjes van 1 tot 5 vet omrand.
Zo'n omrand groepje cellen heet een blok.
De opgave is om met logisch redeneren in elke cel een cijfer te zetten zodat:
    - een blok de cijfers 1,2,3,4,5 (zoveel als er cellen zijn) bevat
    - twee aan elkaar grenzende cellen geen gelijke cijfers hebben.
Aan elkaar grenzend is horizontaal, vertikaal en diagonaal.

Een blok met maar één cel moet dus het cijfer "1" krijgen.
Een blok van 3 cellen bevat na oplossing de cijfers 1,2,3....enzovoorts.
Sommige cijfers zijn al ingevuld.
Dit tectonic-helper programma kan op verschillende niveaus ondersteuning bieden bij de oplossing:
van kladblok, potlood en gum en tonen van mogelijkheden tot ingewikkelde aanwijzingen.

Een nieuwe puzzel tekenen


1. druk op rooster menuknop.
2. druk op clear om eventueel oud rooster te wissen.
3. druk op de +/- knoppen voor het gewenste aantal kolommen en rijen.
4. beweeg muis over de dik te tekenen randen van een blok.
5. druk linker muisknop in om een dikke rand te tekenen.
6. druk rechter muisknop in om een dikke rand te wissen.

7. druk op cijfers menuknop
8. druk op clear om oude cijfers te verwijderen.
9. klik met muis op een cel om die te selecteren of gebruik de cursortoetsen.
10. tik cijfer in van geselecteerde cel.
11. druk delete in om cijfer te wissen.

Tevoren ingevoerde cijfers worden bruin weergegeven.

12. druk de zoek.. menuknop in om oplossingen te zoeken

Opmerking:
Als "opties" zijn geselecteerd dan kan een cijfer ook worden ingevoerd met een muisklik op de optie van een cel.

De oplossing zoeken

Selecteer een cel en tik een cijfer in.
Die cijfers worden zwart weergegeven.
Een cijfer is ook in te voeren door met de linker muisknop op een optie te klikken.
Druk clear in om alle zwarte cijfers te wissen.

Opties

Opties zijn de cijfers die op een bepaald moment in een cel mogelijk zijn.
Tonen van de opties wordt met de checkbox aan- en uitgezet.
Een puzzel oplossen komt neer op optie-reductie.
In een opgeloste puzzel is er voor elke cel maar één optie over.
Een optie is uit een cel te verwijderen door er met de rechter muisknop op te klikken.
Met de reset opts knop worden de opties van alle cellen herberekend.

Bij aangevinkte fouten rapporteert het programma cellen waarin geen opties meer over zijn
of een blok waarin een optie ontbreekt.Dat maakt de puzzel onoplosbaar.

hulp

Klik op het lampje of tik enter voor hulp.
Het programma zoekt dan naar mogelijkheden, van eenvoudig naar moeilijk.
Een uitgebreide beschrijving staat verderop onder "strategieën".
Druk nogmaals op het lampje of ENTER om de gevonden zet uit te voeren.
Druk op de escape toets om de hulp te annuleren.

backtracking

Dit is een systematische "trial and error" methode die altijd oplossing biedt als
het programma geen aanwijzingen meer ziet.
1. druk op de STORE knop om de spelsituatie vast te leggen.
2. probeer dan een handig cijfer , eventueel met inroepen van hulp.
3. bij vastlopen: ga naar punt 1.
4. bij foutmeldingen (lege optie velden): RELOAD indrukken om oude spel te herstellen.
5. nieuw cijfer proberen. Verder naar 3.
6. als alle cijfers geprobeerd: RELOAD
7. als geen reload mogelijk: geen oplossing.

Backtracking kan tot een diepte van 10 niveaus.

Een puzzel opslaan

Druk op de save menuknop.
Er opent een menu om de bestandsnaam te selecteren.
Tectonic puzzels worden opgeslagen met de extensie .tect

Een puzzel openen

Klik op de open menuknop.
Er opent een dialoog met bestanden tect_...,tecx_ en *.tect.
De tect_* bestanden zijn van de oude versie 1.
De tecx_* bestanden van vorige versie 2.
De *.tect bestanden zijn van de huidige versie 3.

Na klikken op een *.tect bestand zal WINDOWS de eerste keer vragen
met welke applicatie het bestand geopend moet worden.
Geef dan tectonic3n.exe op.
Daarna worden de *.tect bestanden met het tectonic logo weergegeven.
De tectonic helper opent automatisch bij klikken op een *.tect bestand.

Afdrukken

Druk op de printer afbeelding om de printer voorbeeld pagina te openen.
De puzzel staat op het midden afgebeeld.
Beweeg de muis over de puzzel, druk de linker muisknop in en schuif de puzzel naar de gewenste plaats.
Herhaal dit voor eventueel andere puzzels.
Druk op select om een printer te selecteren.
Druk op afdrukken om de pagina te printen.

Een geselecteerde puzzel op de printer pagina wordt blauw omrand.
Tik delete om de puzzel van de pagina te verwijderen.

Strategieën

Hier volgen aanwijzingen om een tectonic puzzel op te lossen.
Dit helper programma volgt dezelfde gedachtengang.

1.Enkel-optie cellen

Hier bekijken we per cel welke cijfers ingevuld kunnen worden.
Is dat maar één cijfer dan is de keus gemaakt.

Voorbeeld:Cel C2 heeft maar één optie: de "3".

2.Enkel-cel opties

Hier gaan we uit van een bepaalde optie (1..5) en bekijken per blok in welke cellen die optie past.
Is dat maar één cel van het blok dan is de keus gemaakt.

Voorbeeld:Cel D7 heeft als enige van zijn blok de optie "3".

3.blok-optie-killers

Dit betreft cellen die gevuld met een bepaald cijfer al die opties in een aanliggend blok zouden vernietigen.
Die opties van de cel moeten dus verwijderd worden.

Voorbeeld:Cel D4 mag niet het cijfer "2" of "5" bevatten.

4.Interne-blok-redundantie

Hier worden n (1..4) cellen van een blok bekeken.
Als n cellen ook n opties bevatten dan komen dus de cijfers 1..n in die cellen te staan.
In de andere cellen van het blok kunnen dus de opties 1..n worden verwijderd.
Opmerking: n=1 is geval één zoals hiervoor beschreven.
In een blok van 5 cellen is n=4 geval twee.

Voorbeeld:De cellen D7,D8 bevatten de opties "4" en "5" zodat die opties uit de andere cellen
van het blok kunnen worden verwijderd.
Dit is een geval "n=2".

De gevallen 1 t/m 4 werden in de vorige tectonic versies (1 en 2) al gebruikt om aanwijzingen te geven.
Nu komen de nieuwe mogelijkheden van versie 3.

Groepen

Een groep bestaat uit een aantal cellen onderling allemaal verbonden zijn.
Die verbinding kan het geval zijn omdat ze in hetzelfde blok liggen of omdat
ze aan elkaar grenzen.
De cellen van een groep krijgen dus ook allemaal verschillende cijfers.
Een blok is ook een groep met de extra eigenschap dat het de cijfers vanaf "1".. bevat.
Omdat het hiervoor al over blokken ging, rekenen we verder alleen met groepen die over meer
dan één blok liggen. Anders vallen we in herhaling.
Het herkennen van groepen in een tectonic puzzel kan een lastig karwei zijn.

Er zijn nu twee mogelijkheden voor optie reductie:
    1.een cel die verbonden is met alle cellen van een groep kan nooit de cijfers (opties) van die groep hebben.
    2.een cel mag geen cijfer bevatten die al deze opties in een naburige groep vernietigt.
Opmerking:
Ik volg de denkwijze van een puzzelaar.
Maar in feite zien we tot nu toe maar één regel:
    een cel kan geen optie hebben die die optie in een blok of groep vernietigt.
Hieronder staan enkele voorbeelden van groepen en optie reductie:


De cellen van de groep zijn oranje ingekleurd.
Hier betreft het gevallen waar een cel met alle cellen van de groep in verbinding staat.
De te verwijderen opties zijn rood omrand.(resp. C2,B2,A3)

Hieronder enkele voorbeelden van lastiger te vinden groepen waar een cel
niet met alle groepscellen verbonden is:


De rood omrande opties moeten verwijderd worden omdat ze al die opties in de naburige groep vernietigen.
Tot zover gaan de aanwijzingen die de tectonic helper kan leveren.

Onder de motorkap

Het opsporen van groepen is een omvangrijke klus.
Om dit proces te versnellen maak ik gebruik van een vooraf ingevoerde tabel.
Die tabel maak ik met een speciaal voor dit doel vervaardigde editor.
Om de speler de gelegenheid te geven mee te denken kan de tabel worden ingezien.
Wellicht levert dat nog nieuwe inzichten op.

Zoeken naar groepsaanwijzingen geschiedt per groepsgrootte.
Dus eerst voor 2 cellen, dan voor 3 enzovoorts.
Alle cellen van de puzzel worden sytematisch doorlopen: A1,A2....B1,B2....enzovoorts.
Vanaf een cel worden de naburige cellen onderzocht of ze een groep vormen.
De tabel levert de relatieve coördinaten van die cellen.
Na indrukken van het tectonic icoon verschijnen de patronen:
hier voor de groepsgrootte 2.


In het midden is een vierkent van 4x4 cellen vet omrand.
De cel linksboven hiervan heeft coördinaten (0,0).
De linkerbovenhoek van het gehele vierkant heeft coördinaten (-3,-3).
De zwarte vierkantjes geven mogelijke cellen van de groep aan,
de grijze cirkeltjes staan in de cellen die ten opzichte van de groep onderzocht moeten worden
op te verwijderen opties.
Voor het linker plaatje levert de tabel (0,0) en (1,0) voor de relatieve ligging van een groep.
Voor de te onderzoeken cellen zijn dat (0,-1),(1,-1),(0,1 en (1,1).

Nog een opmerking over de groepsgrootte 4:


Opmerking: deze patronen hebben 4 of 8 symmetrieën.

Om een groep te kunnen vormen dienen sommige cellen van de groep in hetzelfde blok te liggen.
Dat is het geval in onder andere deze situaties: (linker patroon)De cellen B en C zijn met alle cellen van de groep verbonden maar A en D moeten in hetzelfde blok
liggen om met B en C een groep te vormen.
Opmerking: in de linker figuur is cel B met alle cellen van een blok verbonden.
Dat kan dus nooit. Foutje! Zo'n L-vormig blok bestaat niet.
De met een grijs cirkeltje aangegeven cellen moeten vervolgens met minstens twee cellen
van de groep verbonden zijn.

Het handige van de editor is dat automatisch ook de symmetrieën worden ingevuld.
Een grafische weergave is overzichtelijker dan coördinaten, wat de kans op fouten sterk vermindert.
De tabellen zitten "verstopt" in de bitmap van een TImage component.

Opmerking: een cel kan niet met 5 cellen van een groep zijn verbonden,
want dat zou die optie in de groep vernietigen.

Voor meer groepspatronen verwijs ik naar het programma.

Backtracking

De tectonic helper houdt hier op.
Sommige zeer lastige puzzels hebben na uitgebreide optie reductie nog cellen over met
2 of meer opties, ziehier:Druk nu de backtracking STORE knop in om de spelsituaie vast te leggen.
Daarna kiezen we cijfer 4 van cell C4 en vullen naburige cellen in.
Dan gebeurt dit (als de "fouten" box is aangevinkt):Een groep komt zonder optie "3" te zitten.
Druk nu backtracking knop RELOAD in om terug te keren naar de vorige toestand.
Kies het cijfer "5" en de puzzel lost nu makkelijk op.

Hier beëindig ik deze beschrijving van de nieuwe tectonic helper.
Veel plezier gewenst !