Een eenvoudige kleurenkiezer

Klik hier om het hele project te downloaden.

Inleiding

Delphi kent al een component met een dialogform voor kleurenkeuze.
Maar vaak is het handig om hiervoor een component te hebben dat op een eigen dialogform kan worden geplaatst.
Dit artikel beschrijft zo'n simpel componentje, dat gemakkelijk kan worden toegevoegd aan complexe dialog forms.

Hoe de kleurenkiezer eruitziet

  8 color mode, horizontaal, square = 20*20 pixels
  64 color mode, horizontaal, square = 20*20 pixels
  512 color mode, horizontaal, square = 10*10 pixels

Ancestor Class

The ancestor class is van het type TGraphicControl, dat ook de ancestor is van de Tpaintbox.
Een davColorBox is eigenlijk een veranderde paintbox.

Component eigenschappen

  - direction
   - cbHor .............horizontal orientation
   - cbVert ............ vertical orientation
  - colorDepth
   - cb8 .............1 bit per color, 8 selectable colors
   - cb64............2 bits per color, 64 selectable colors
   - cb512..........3 bits per color, 512 selectable colors
  - border
   - 0 .. 10 ............number of pixels of edges
  - borderlight
   - 32 bit integer ..............color of top and left edges
  - borderdark
   - 32 bit integer ...............color of bottom and right edges
  -csquare
   - byte, value 5 .. 40..........edge length of each colored square in rectangle

Component Methods

  - create

Component Events

  - onSelect .............levert de geselecteerde kleur

OnSelect is afkomstig van een Mouse_Up event.

Component Application


Na een mouse_up event wordt de kleur doorgegeven met een OnSelect event.
  procedure Tform1.selcolor(sender : TObject; color : LongInt);
  begin
  //.............color is the selected color
  end;

Opmerkingen

De width en height eigenschappen van het component worden herberekend
afhankelijk van de colordepth en de Csquare waarden.

Binnen het component wordt een kleur aangegeven met een getal van 0 t/m 511
in het geval van 512 color mode.
Uit dit getal wordt de positie van het kleurenvierkantje in de rechthoek berekend.
Ook wordt uit dit getal de 32 bits (Windows) kleur berekend.

Source Code

  unit davColorBox;
  {color picker component
  
   supply rectangle with selectable colors
  
   properties:
  
   - direction : cbHor, cbVert for horizontal or vertical orientation
   - colordepth : cb8, cb64 , cb512 for amount of colors
   - Csquare : 5 .. 40, edge of each colored square
   - border : 0 .. 10 , the width of the border
   - borderlight : color of left and top of border
   - borderdark : color of bottom and right side of border
  
   methods:
  
   - create
  
   events:
  
   - OnSelect : mouse-up over a color supplies selected color 
  }
  
  
  interface
  
  uses windows,controls,classes;
  
  type TcolorDepth = (cb8,cb64,cb512);
     Tcolorboxdir = (cbHor,cbVert);
     TColorSelect = procedure(sender : TObject; color : LongInt) of object;
     TColorSquare = record
             x1 : integer;
             y1 : integer;
           color : LongInt;
            end;
  
     TdavColorBox = class(TGraphicControl)
     private
      FColorDepth : TColorDepth;
      FDirection : Tcolorboxdir;
      FColor   : LongInt;
      FOnSelect  : TColorSelect;
      Fx     : Integer;
      Fy     : integer;
      FBorderwidth: byte;
      FBorderlight: LongInt;
      FBorderdark : LongInt;
      FCsquare : byte;
      procedure setDirection(cbDir : TcolorBoxdir);
      procedure setColorDepth(cbDepth : TColorDepth);
      procedure setDimensions;
      function number2color(w : word) : TColorSquare;
     protected
      procedure paint; override;
      procedure MouseUp(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState;
               X, Y: Integer); override;
      procedure setSquare(edge : byte);
      procedure setBorderwidth(w : byte);
      procedure setBorderlight(c : longInt);
      procedure setBorderdark(c : longInt);
      procedure select(sender : TObject; selcolor : LongInt);
     public
     constructor create(AOwner:TComponent); override;
     published
      property OnSelect : TcolorSelect read FOnSelect write FOnSelect;
      property direction: TColorboxdir read FDirection write setDirection default cbHor;
      property colordepth: Tcolordepth read Fcolordepth write setcolordepth default cb512;
      property Csquare : byte read FCsquare write setSquare default 10;
      property border : byte read Fborderwidth write setborderwidth default 2;
      property borderlight : longInt read Fborderlight write setborderLight default $ffffff;
      property borderdark : LongInt read Fborderdark write setBorderdark default $0;
      property visible;
      property enabled;
   end;
  
  procedure Register;
  
  implementation
  
  procedure Register;
  begin
   RegisterComponents('system',[TdavColorBox]);
  end;
  
  procedure TdavColorBox.setDimensions;
  const dimlist : array[cb8..cb512] of byte = (2,4,8);
  var xx,yy : integer;
  begin
   yy := dimlist[FcolorDepth]*FCsquare;
   xx := yy * dimlist[FColorDepth] + 2*border + 1;
   yy := yy + 2*border + 1;
   if Fdirection = cbHor then
   begin
    width := xx; height := yy;
   end
   else
    begin
    height := xx; width := yy;
    end;
  end;
  
  constructor TdavColorBox.create(AOwner: TComponent);
  begin
   inherited create(Aowner);
   FCSquare := 10;
   FBorderwidth := 4;
   FColorDepth := cb512;
   FDirection := cbHor;
   FBorderLight := $ffffff;
   FBorderdark := $0;
   FColor := $0;
   setdimensions;
  end;
  
  procedure TdavColorBox.setdirection(cbdir : Tcolorboxdir);
  begin
   Fdirection := cbdir;
   setdimensions;
  end;
  
  procedure TdavColorbox.setColorDepth(cbdepth : TColorDepth);
  begin
   FColorDepth := cbdepth;
   setSquare(FCSquare);
   setdimensions;
  end;
  
  function TdavColorBox.number2color(w : word) : TColorSquare;
  var r,g,b : byte;
  begin
   case ColorDepth of
      cb8  : begin
          r := w and $1;
          g := (w shr 1) and 1;
          b := (w shr 2) and $1;
          result.x1 := border + (r + 2*g) * FCSquare;
          result.y1 := border + b * FCSquare;
          if r > 0 then r := $ff;
          if g > 0 then g := $ff;
          if b > 0 then b := $ff;
          end;
      cb64 : begin
          r := (w and $3);
          g := (w shr 2) and $3;
          b := (w shr 4) and $3;
          result.x1 := border + (r + 4*g) * FCSquare;
          result.y1 := border + b * FCSquare;
          r := r shl 6;
          g := g shl 6;
          b := b shl 6;
          if r > 0 then r := r + $3f;
          if g > 0 then g := g + $3f;
          if b > 0 then b := b + $3f;
          end;
      cb512 : begin
          r := (w and $7);
          g := (w shr 3) and $7;
          b := (w shr 6) and $7;
          result.x1 := border + (r + 8*g) * FCSquare;
          result.y1 := border + b * FCSquare;
          r := r shl 5;
          g := g shl 5;
          b := b shl 5;
          if r > 0 then r := r + $1f;
          if g > 0 then g := g + $1f;
          if b > 0 then b := b + $1f;
          end;
     end;//case
   result.color := RGB(r,g,b);
  end;
  
  procedure TdavColorBox.Paint;
  const Cmaxcolor : array[cb8..cb512] of word = (7,63,511);
  var h,i,x1,y1 : integer;
    cs : TColorSquare;
  begin
   with self do
   with canvas do
    begin
    pen.color := $0;
    pen.width := 1;
    for i := 0 to border-1 do         //borderpaint
     begin
     pen.color := Fborderlight;
     moveto(width-1-i,i);
     lineto(i,i);
     lineto(i,height-1-i);
     pen.color := FborderDark;
     lineto(width-1-i,height-1-i);
     lineto(width-1-i,i);
     end;
  //--
    for i := 0 to Cmaxcolor[FColorDepth] do
     begin
     cs := number2color(i);
     if FDirection = cbVert then   //trade x,y positions for vertical
      begin
      h := cs.x1; cs.x1 := cs.y1; cs.y1 := h;
      end;
     brush.color := cs.color;
     fillrect(rect(cs.x1,cs.y1,cs.x1+FCSquare,cs.y1+FCSquare));
     end;//for i
  //--   
    pen.color := $0;
    for i := 0 to ((width-2*border) div FCSquare) do //sep. lines
     begin
     x1 := border + i * FCSquare;
     moveto(x1,border);
     lineto(x1,height - border);
     end;
    for i := 0 to ((height-2*border) div FCSquare) do
     begin
     y1 := border+ i * FCSquare;
     moveto(border,y1);
     lineto(width-border,y1);
     end;
    end;
  end;
  
  procedure TdavColorBox.MouseUp(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState;
               X, Y: Integer);
  var h,v,temp : byte;
    colornumber : word;
  begin
   if (x > Fborderwidth) and (x < width-Fborderwidth-1)
    and (y > Fborderwidth) and (y < height-Fborderwidth-1) then
   begin
    h := (x - Fborderwidth) div FCsquare;
    v := (y - Fborderwidth) div FCSquare;
   end
   else exit;
  //--
   if FDirection = cbVert then
   begin
    temp := h; h := v; v:= temp;
   end;
   case FColorDepth of
   cb8 : colornumber := h + v * 4;
   cb64 : colornumber := h + v * 16;
   cb512 : colornumber := h + v * 64;
   end;
   Fcolor := number2color(colornumber).color;
   if assigned(FOnSelect) then FonSelect(self,FColor);
  end;
  
  procedure TdavColorBox.Select(sender : TObject; selcolor : LongInt);
  begin
   if assigned(FOnSelect) then FonSelect(self,Fcolor);
  end;
  
  procedure TDavColorBox.setSquare(edge : byte);
  begin
   case FColorDepth of
   cb8  : if edge > 40 then edge := 40;
   cb64 : if edge > 20 then edge := 20;
   cb512 : if edge > 10 then edge := 10;
   end;
   if edge < 5 then edge := 5; 
   FCSquare := edge;
   setdimensions;
  end;
  
  procedure TdavColorBox.setBorderwidth(w : byte);
  begin
   if w > 10 then w := 10;
   FBorderwidth := w;
   setdimensions;
  end;
  
  procedure TdavColorBox.setBorderlight(c : longInt);
  begin
   FBorderlight := c;
   paint;
  end;
  
  procedure TdavColorBox.setBorderdark(c : longInt);
  begin
   FBorderdark := c;
   paint;
  end;
  
  end.
  

Project source code

Dit Delphi-7 project bestaat uit
  - form1,unit1: exerciser met controls om de component properties in te stellen
  - unit: dav7colorpicker : bevat de code van het component
Het component wordt geregistreerd in "system", maar dat is zo te veranderen.