Een algoritme voor derdemachts wortels


Er is overeenkomst met de vierkantswortel. [ziehier].
Als N = root3 + rest, dan levert het programma de waarde root en de rest.


Theorie

Beschouw N als groepjes van 3 bits, geteld van rechts.
[ab]2 = 2a + b
(2a+b)3 = 8a3 + 12a2 + 6ab2 + b3.

Bij de start is a=0 and "1" wordt afgetrokken van het rechter bit van het hoogste groepje (van 3) in N.
Dan a=1, N is verminderd met 8a3 = [1000]2.
Nu moet bit b gevonden worden: b=1 als 12a2b + 6ab2 + b3 van N kan worden afgetrokken.
Dat levert [a1]2 als (b=1) of [a0]2 als (b=0).
Dus, om het volgende bit (b) te vinden moet steeds 12a2b + 6ab2 + b3 van N worden afgetrokken.
omdat b=1 is deze aftrekker :

12a2 + 6a + 1 = [a0]([a0] + 1)*3 + 1.
Opmerking: [a0]2 = 2a.

Elke poging levert een nieuw bit op van a.
In geval van 30 bit getallen moeten bovenstaande stappen 10 keer worden herhaald.
De derdemachts wortel is maximaal 10 bits groot.

Opmerking: Derdemachts wortels kunnen ook uit negatieve getallen worden getrokken.

Het programma

function CubeRoot(N : longInt; var rem : longInt) : smallInt;
// -1,073,741,823 <= N <= 1,073,741,823
//return integer cube root of N and remainder rem
const max = 1073741824;
var NX,sub,r2 : longInt;
  root : word;
  p : shortInt;
  neg : boolean;
begin
 if (N <= -max) or (N >= max) then
 begin
  result := 0;
  rem := N;
  exit;
 end;
 if N < 0 then begin
        N := -N;
        neg := true;
        end else neg := false;
 p := 30;
 root := 0;
 repeat
 r2 := root shl 1;
 sub := r2*(r2+1)*3+1;
 sub := sub shl p;
 root := root shl 1;
 NX := N - sub;
 if NX >= 0 then
  begin
  N := NX;
  root := root or 1;
  end;
 p := p - 3;
 until p < 0;
 if neg then begin
       root := -root;
       N := -N;
       end;
 result := root;
 rem := N;
end;

procedure TForm1.GoBtnClick(Sender: TObject);
var N,rem : longInt;
  root : smallInt;
begin
 if length(numberEdit.Text) = 0 then numberEdit.Text := '0';
 N := strtoInt(numberEdit.Text);
 root := cubeRoot(N,rem);
 rootLabel.Caption := inttostr(root);
 remainderlabel.Caption := inttostr(rem);
end;

procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var OK,mt : boolean;
begin
 OK := false;
 with numberEdit do
 begin
  mt := length(text) = 0;
  case key of
  #8    : OK := true;
  '1'..'9' : OK := true;
  '0'   : OK := not(mt);
  '$'   : OK := mt;
  'a'..'f' : OK := text[1] = '$';
  '-'   : OK := mt;
  end;
  if OK = false then key := #0;
 end;
end;

end.
download cube root program
download cube root project