Delphi : ArrayButton component


download Delphi-7 project
download demo program
download Delphi-7 demo project

Inleiding
Arrays zijn een handige datastructuur om een hoeveelheid gelijkvormige gegevens in op te slaan.
Een grafisch gebruikersinterface heeft vaak een aantal gelijksoortige knoppen om processen te starten
of om eigenschappen te selecteren.
Waarom dus die knoppen niet organiseren als een array?
Dit artikel beschrijft in de taal Delphi een ArrayButton Component, waarin knoppen zijn neergezet
in een rechthoek met rijen en kolommen.

Eigenschappen
Het component biedt ruimte aan maximaal 48 knoppen [0..47] die georganiseerd kunnen zijn als
enkele rij, enkele kolom of een combinatie van rijen en kolommen.
Alle knoppen hebben dezelfde breedte en hoogte.

Eigenschappen (properties):

btnHeightde hoogte van een knop in pixels
btnwidthde breedte van een knop in pixels
borderde rand langs het paneel met knoppen, in pixels
btnEdgede rand langs elke knop, in pixels. Waarde 1 of 2
btnSpacingde afstand in pixels tussen de knoppen
btnShapebs3D(rechthoekig, ruimtelijk) of bsFlat(afgeronde hoeken, 2 dimensionaal)


Het gedrag van de knoppen
Een knop kan de volgende status hebben:

stFlatniet geactiveerd, in rust
stDowningedrukt na bijvoorbeeld muisklik of programmacode
stHImuiswijzer staat boven knop
stHiddenknop wordt niet getoond


Een knop kan werken op de volgende manieren (operating modes):

omMommomenteel: stDown als ingedrukt door muisknop,
terug naar stFlat als muisknop wordt losgelaten.
omPressknop wordt ingedrukt (status wordt stDown) door muisklik.
omToggleknop wordt ingedrukt (status wordt stDown) door muisklik en tweede muisklik deactiveert de knop (status wordt stFlat)


Elke knop heeft een groepsnummer van 0..15.
Per groep kan maar één knop de status stDown hebben.
Wordt een knop ingedrukt, dan zal dus een andere knop van hetzelfde groepsnummer deactiveren.

Verantwoordelijkheden.
Het component zorgt voor:
- tekenen van de zijden van het paneel en de knoppen en de achtergrondkleuren
- genereren van events als de status van een knop verandert

De applicatieprogrammeur moet zorg dragen voor:
- tekenen van de informatie in de knoppen, afhankelijk van de status van een knop

Kleuren
De property "color" is de kleur van de rand en de ruimte tussen de knoppen.
Vijf kleuren in array[bcInactBG..bcLO] of longInt worden gebruikt om de status van een knop aan te geven

bcInactBGachtergrondkleur van een inactieve knop (status = stFlat)
bcActiveBGachtergrondkleur van een actieve (status = stDown) knop
bcFlatrandkleur van een inactieve knop
bcHIrandkleur van knop waar muiswijzer boven staat
bcLOrandkleur van knop die is ingedrukt


Hoe de knoppen eruit (kunnen) zien
(voorgrond in knoppen is niet getekend)

default colors, border = 10, button spacing = 5
edge = 2, shape = bs3D
after command: btnShape := bsFlat
button 4 is pressed down
after command: PColorTable := @ct, where
const ct : array[0..4] of LongInt =($ffff,$ff00ff,$d0,$ff00,$ff0000)
after command: border := 2; btnSpacing := 1;
btnShape := bs3D; (default colors)

Events

onBtnChangewordt gegenereerd als een knop activeert of deactiveert
onBtnPaintwordt gegenereerd als de voorgrond opnieuw getekend moet worden (status van knop is gewijzigd)
onEnterwordt gegenereerd als de muiswijzer boven het component wordt geplaatst
onLeavewordt gegenereerd als de muiswijzer buiten het component wordt geplaatst


Bij ontvangst van een onBtnPaint event met het button nummer en de button status, moet de applicatie
de positie van de knop opvragen met ...............function GetBtnRect(btnNr) : Trect;
Deze levert de rechthoek (rectangle) van de knop in het component.
De arraybutton component is één paintbox en het is de verantwoordelijkheid van de applicatieprogrammeur
om niet over de randen van de knoppen heen te tekenen.

Application

Om de mogelijkheden te tonen van de arraybutton component heb ik een demonstatratieprogrammaatje gemaakt.
De gebruiker kan met menuknoppen een actie, de lijndikte slecteren en de kleur selecteren.
Voor de kleurkeuze is een kleurenmixer gemaakt met drie vertikaal geplaatste arraybuttons.

Hieronder staat een afbeelding met de menuknoppen load..roundrect bovenaan.
links staan de knoppen, die een dialogform openen.
Hieronder staat de dialog form voor de lijndikte.
En hieronder de kleurenmixer dialog

Hier volgt de source code van het arraybutton component.

The complete ArrayButton Component

unit davArrayBtn;
{
 aug.8 2004: corrected column/row problem when using max number of buttons
 
 columns and rows of buttons, 0..47 maximal, for menu's and controls
 common properties:
 - button width,height
 - button edge 1..2 , borderwidth
 - shape: - flat, corners rounded
     - raised, 3D, sharp corners
 - colortable for alternate colors of edges/background     
 per button:
 - button belongs to group 0..15
  only -1- button of a group can be down at the time
 - button operating mode
  - mom : released on mouse-up
  - press : user press down, released by other button
  - toggle: additional user 2 ND press Up action

 - button status:
  - hidden
  - flat  (inactive)
  - down  (activated)

 component:
 - paints edges and backgrounds
 - triggers onBtnPaint event if button foreground needs painting
 - triggers onBtnChange event when button pressed or released

 application:
 - paints foreground when triggered by event
 - responds to button pressed/released, Enter/Leave

 controlbyte per Button:
 bit 0..3 : group code 0..15
 bit 4,5 : action : 00:mom 01:press 10:toggle
 bit 6,7 : status : 00:hidden 01:flat 10:down 
}

interface

uses windows,extctrls,controls,classes,graphics,messages;

const davmaxBtn = 48;//buttons 0..47; btn 48 = no button

type TBtnShape = (bsFlat,bs3D);
   TBtnStatus = (stHidden,stFlat,stDown,stHI);
   TBtnOpmode = (omMom,omPress,omToggle);
   TBtnColorIndex = (bcInactBG,bcActiveBG,bcFlat,bcHI,bcLO);
   TBtnChangeProc = procedure(sender : TObject; BtnNr : byte;
           status : TBtnStatus; button : TmouseButton) of object;
   TBtnPaintProc = procedure(sender : TObject; BtnNr : byte;
                status : TBtnStatus) of object;
   TColorTable = array[bcInactBG..bcLO] of LongInt;
   TPColorTable = ^TColorTable;

   TDavArrayBtn = class(TGraphicControl)
   private
   FonBtnchange : TBtnChangeProc;
   FonBtnPaint : TBtnPaintProc;
   FonEnter : TNotifyEvent;
   FonLeave : TNotifyEvent;
   FHiBtn : byte;      //mouse over this button
   Frows : byte;       //rows
   Fcolumns : byte;     //columns
   FbtnWidth : byte;     //button width
   FbtnHeight : byte;    //button height
   FBtnEdge : byte;     //button edge
   FBtnSpacing : byte;    //space between buttons
   FBorder : byte;      //border
   FBtnShape : TBtnShape;  //rounded flat, 3D
   FPcolorTable : TPColorTable;
   FBtnControl : array[0..davmaxBtn] of byte;
   FNextRelease : byte;
   procedure setRows(n : byte);
   procedure setColumns(n : byte);
   procedure setBtnWidth(n : byte);
   procedure setBtnHeight(n : byte);
   procedure setBtnshape(bs : TBtnShape);
   procedure setBorder(b : byte);
   procedure setSpacing(b : byte);
   procedure setBtnEdge(edge : byte);
   procedure repaintBtns;
   procedure fixdimensions;
   procedure BtnPaint(BtnNr : byte; bst : TBtnStatus);
   procedure CMmouseLeave(var message : Tmessage); message CM_MOUSELEAVE;
   procedure CMmouseEnter(var message : Tmessage); message CM_MOUSEENTER;
   procedure InitBtns;
   procedure SetBtnStatus(BtnNr : byte; status : TBtnStatus);
   function GetBtnGroup(BtnNr : byte) : byte;
   function GetBtnOpMode(BtnNr : byte) : TBtnOpMode;
   protected
   procedure paint; override;
   procedure MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState;
             X, Y: Integer); override;
   procedure MouseUp(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState;
            X, Y: Integer); override;
   procedure MouseMove(Shift: TShiftState; X, Y: Integer); override;
   procedure AssignColorTable(p : TPcolorTable);
   procedure TestReleaseBtn(downBtn : byte);
   public
   constructor Create(AOwner: TComponent); override;
   function GetBtnRect(btnNr : byte) : TRect;
   function GetBtnStatus(btnNr : byte) : TBtnStatus;
   procedure setBtnOpmode(BtnNr : byte; opMode: TBtnOpmode);
   procedure BtnHide(btnNr : byte);
   procedure BtnShow(btnNr : byte);
   procedure BtnDown(btnNr : byte);
   procedure BtnRelease(btnNr : byte);
   procedure setBtnGroup(btnNr,group : byte);
   property canvas;
   property PColorTable : TPColorTable read FPColorTable
        write AssignColorTable;
   published
   property Border : byte read FBorder write setBorder default 10;
   property BtnHeight : byte read FBtnHeight write setBtnHeight default 20;
   property BtnSpacing : byte read FBtnSpacing write setSpacing default 5;
   property BtnShape : TBtnShape read FBtnShape write setBtnShape default bs3D;
   property BtnWidth : byte read FBtnWidth write setbtnwidth default 30;
   property BtnEdge : byte read FBtnEdge write SetBtnEdge default 1;
   property Color;
   property Columns : byte read Fcolumns write setcolumns default 2;
   property Enabled;
   property Font;
   property onBtnChange : TBtnChangeProc read FonBtnChange write FonBtnChange;
   property onBtnPaint : TBtnPaintProc read FonBtnPaint write FonBtnPaint;
   property OnEnter : TNotifyEvent read FOnEnter write FOnEnter;
   property OnLeave : TNotifyEvent read FonLeave write FOnLeave;
   property Rows : byte read Frows write setRows default 2;
   property Visible;
   end;

procedure Register;

implementation

const defaultColors : TColorTable =
   ($c0c0c0,$f0f0f0,$808080,$ffffff,$202020);

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('system',[TdavArrayBtn]);
end;

procedure TdavArrayBtn.SetBtnOpMode(BtnNr : byte; Opmode : TBtnOpMode);
var cb : byte;
begin
 cb := FBtnControl[BtnNr] and $cf;
 FBtnControl[BtnNr] := cb or (byte(OpMode) shl 4);
end;

function TdavArrayBtn.GetBtnOpMode(BtnNr : byte) : TbtnOpMode;
begin
 result := TBtnOpMode((FBtnControl[BtnNr] shr 4) and $3);
end;

procedure TdavArrayBtn.setBtnStatus(BtnNr : byte; status : TBtnStatus);
var bc : byte;
begin
 bc := FBtnControl[BtnNr] and $3f;
 FBtnControl[BtnNr] := bc or (byte(status) shl 6);
end;

function TdavArrayBtn.GetBtnGroup(BtnNr : byte) : byte;
begin
 result := FBtnControl[BtnNr] and $f;
end;

procedure TdavArrayBtn.setBtnGroup(btnNr,group : byte);
//add button to group
var bc : byte;
begin
 bc := FBtnControl[BtnNr] and $f0;
 FBtnControl[BtnNr] := bc or group;
end;

procedure TdavArrayBtn.initBtns;
//alle buttons group -0-, press
var i,top : byte;
  control : byte;
begin
 top := FRows*Fcolumns-1;
 control := (byte(stFlat) shl 6) or (byte(omPress) shl 4);
 for i := 0 to davmaxBtn do
 if i <= top then FBtnControl[i] := control
  else FBtnControl[i] := 0;
end;

function TdavarrayBtn.GetBtnStatus(btnNr : byte) : TBtnStatus;
begin
 result := TBtnStatus((FBtnControl[btnNr] shr 6) and $3);
end;

procedure TdavArrayBtn.BtnHide(btnNr : byte);
//hide button
begin
 if GetBtnStatus(btnNr) <> stHidden then
 begin
  SetBtnStatus(btnNr,stHidden);
  if FHiBtn = btnNr then FHiBtn := davmaxBtn;
  BtnPaint(btnNr,stHidden);
 end;
end;

procedure TdavarrayBtn.BtnShow(btnNr : byte);
//show a hidden button, set flat
begin
 if GetBtnStatus(btnNr) = stHidden then
 begin
  SetBtnStatus(btnNr,stFlat);
  BtnPaint(BtnNr,stFlat);
 end;
end;

procedure TdavArrayBtn.BtnRelease(btnNr : byte);
//set button from DOWN to Flat
begin
 if GetBtnStatus(btnNr) = stDown then
 begin
  SetBtnStatus(btnNr,stFlat);
  BtnPaint(btnNr,stFlat);
 end;
end;

procedure TdavArrayBtn.BtnDown(btnNr : byte);
begin
 if GetBtnStatus(btnNr) = stFlat then
 begin
  SetBtnStatus(btnNr,stDown);
  BtnPaint(btnNr,stDown);
  TestReleaseBtn(btnNr);//to release other buttons
 end;
end;

procedure TdavArrayBtn.TestReleaseBtn(downBtn : byte);
//downBtn was pressed down, test to release buttons of same group
var groupNr,i : byte;
begin
 groupNr := GetBtnGroup(downBtn);
 for i := 0 to Frows*Fcolumns-1 do
 if (i <> downBtn) and (GetBtnGroup(i) = groupNr)
          and (GetBtnStatus(i) = stDown) then
  begin
  SetBtnStatus(i,stFlat);
  btnPaint(i,stFlat);
  end;
end;

procedure TdavArrayBtn.BtnPaint(btnNr : byte; bst : TBtnStatus);
//if button hidden: erase
var r : Trect;
  radius : byte;
  k1,k2 : LongInt;
  i : byte;
begin
 r := GetBtnRect(btnNr);
 with canvas do
 begin
  pen.Width := 1;
  brush.style := bssolid;
  case bst of
   stHidden : begin
         brush.color := color;
         brush.style := bsSolid;
         fillrect(r);
         exit;
         end;
   stFlat  : begin
         brush.color := PColorTable^[bcInactBG];
         k1 := PColorTable^[bcFlat]; k2 := k1;
         end;
   stHI   : begin
         brush.color := PColorTable^[bcInactBG];
         k1 := PColorTable^[bcHI]; k2 := PColorTable^[bcLO];
         end;
   stDown  : begin
         brush.color := PColorTable^[bcActiveBG];
         k1 := PColorTable^[bcLO]; k2 := PColorTable^[bcHI];
         end;
  end;//case
  if FBtnShape = bsFlat then  //vlak,ronde hoeken
   begin
   radius := FBtnHeight div 2;
   if radius > 40 then radius := 40;
   if radius < 10 then radius := 10;
   pen.Width := FbtnEdge;
   pen.color := k1;
   roundrect(r.left+1,r.top+1,r.right,r.bottom,radius,radius);
   end
  else
   begin
   fillrect(r);
   for i := 0 to FbtnEdge-1 do
    begin
    pen.color := k1;
    moveto(r.right-1-i,r.top+i);
    lineto(r.left+i,r.top+i);
    lineto(r.left+i,r.bottom-1-i);
    pen.color := k2;
    lineto(r.right-1-i,r.bottom-1-i);
    lineto(r.right-1-i,r.top+i);
    end;//for
   end;//else
 end;//with canvas
 if not (csDesigning in componentstate) and assigned(onBtnPaint) then
  onBtnPaint(self,btnNr,bst);
end;

procedure TdavArrayBtn.RepaintBtns;
//na initialiseren hele paintbox
var i : byte;
begin
 for i := 0 to FRows*Fcolumns-1 do BtnPaint(i,GetBtnStatus(i));
end;

procedure TdavArrayBtn.FixDimensions;
//adjust width,height na verandering van knop of spacing
//generates onPaint event
begin
 if FRows = 0 then FRows := 1;
 if FColumns = 0 then FColumns := 1;
 width := FColumns*(FBtnWidth + FBtnSpacing) - FBtnSpacing + 2*Fborder;
 height := FRows*(FBtnHeight + FBtnspacing) - FBtnSpacing + 2*Fborder;
end;

constructor TdavArrayBtn.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited create(Aowner);
 canvas.font := font;
 FHiBtn := davmaxBtn;//=off
 FBtnShape := bs3D;
 FbtnEdge := 1;
 FPColorTable := @defaultColors;
 Frows := 2;
 Fcolumns := 2;
 InitBtns;
 FbtnWidth := 40;
 FbtnHeight := 30;
 FBtnSpacing := 5;
 FBorder := 10;
 fixDimensions;//set width , height
end;

procedure TdavArrayBtn.AssignColorTable(p : TPcolorTable);
begin
 FPcolorTable := p;
 invalidate;
end;

procedure TdavArrayBtn.MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState;
          X, Y: Integer);
var status : TBtnStatus;
begin
 FNextRelease := davmaxBtn;
 if (FHiBtn = davmaxBtn) then exit; //no button selected
//----
 status := GetBtnstatus(FHIbtn);
 if status = stFlat then
 begin
  SetBtnStatus(FHIbtn,stDown);
  BtnPaint(FHIbtn,stDown);
  TestReleaseBtn(FHIbtn);
  if assigned(FonBtnChange) and (not (csDesigning in componentstate)) then
  onBtnChange(self,FHiBtn,stDown,button);
 end;
 case GetBtnOpMode(FHIbtn) of
 omMom  : FNextRelease := FHIbtn;
 omToggle : if status = stDown then FNextrelease := FHIbtn;
 end;//case
end;

procedure TdavArrayBtn.MouseUp(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState;
            X, Y: Integer);
begin
 if FNextRelease <> davmaxBtn then
 begin
  SetBtnStatus(FNextRelease,stFlat);
  BtnPaint(FNextRelease,stFlat);
  if (not (csDesigning in componentstate)) and assigned(FonBtnChange) then
   onBtnChange(self,FNextRelease,stFlat,button);
 end;
end;

procedure TdavArrayBtn.MouseMove(Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var dx,maxX,maxY,dy : integer;
  button : byte;
  px,py : integer;
  status : TBtnStatus;
begin
 x := x - FBorder; y := y - FBorder;
 dx := FBtnSpacing + FBtnWidth;
 dy := FBtnSpacing + FBtnHeight;
 maxX := FColumns * dx; maxY := FRows * dy;
 px := x mod dx; py := y mod dy;
 if (x < maxX) and (y < maxY) and
  (px > FBtnEdge) and (px < dx-FBtnEdge-FBtnSpacing) and
  (py > FBtnEdge) and (py < dy-FBtnEdge-FBtnSpacing) then
 begin
  button := x div dx + FColumns*(y div dy);
 end
 else button := davmaxBtn;
 status := GetBtnStatus(button);
 if (status = stHidden) then button := davmaxBtn;
 if button = FHiBtn then exit;//if no change

//---process Btn change
 if button <> davmaxBtn then cursor := crhandpoint
 else cursor := crArrow;

 if (FHIbtn <> davmaxBtn) and (GetBtnStatus(FHIbtn) <> stDown) then
   BtnPaint(FHIbtn,stFlat);//remove HI edge
 if (button <> davmaxBtn) and (GetBtnStatus(button) <> stDown) then
   BtnPaint(button,stHI);//paint HI
 FHIbtn := button;  
end;

procedure TdavarrayBtn.Paint;
//teken de paintbox
//teken alle buttons
var i : byte;
  k1,k2 : LongInt;
begin
 FHiBtn := davmaxBtn;
 with canvas do
  begin
  brush.color := color;
  pen.Width := 1;
  pen.color := PcolorTable^[bcFlat];
  fillrect(rect(0,0,width,height));
  if FBorder > 0 then
   begin
   if FBtnShape = bs3D then
    begin
    k1 := PcolorTable^[bcHI]; k2 := PcolorTable^[bcFlat];
    end
   else begin
      k1 := Pcolortable^[bcFlat]; k2 := k1;
      end;
   pen.color := k1;
   moveto(width-1,0);
   lineto(0,0); lineto(0,height-1);
   pen.color := k2;
   lineto(width-1,height-1); lineto(width-1,0);
  end;//if border
  end;//with
 for i := 0 to FColumns*Frows-1 do
 if GetBtnStatus(i) <> stHidden then Btnpaint(i,GetBtnStatus(i));
end;

function TdavArrayBtn.GetBtnRect(btnNr : byte) : TRect;
//geef rectangle waarin button getekend moet worden
var x,y : integer;
begin
 x := btnNr mod Fcolumns;
 y := btnNr div FColumns;
 with result do
 begin
  left := Fborder + (FBtnWidth + FBtnspacing)*x;
  right := left + FBtnWidth;
  top := Fborder + (FBtnHeight + FBtnspacing)*y;
  bottom := top + FbtnHeight;
 end;
end;

procedure TdavArrayBtn.setRows(n : byte);
begin
 if n = 0 then n := 1;
 if n > davmaxBtn then n := davmaxBtn;
 if n * Fcolumns > davMaxBtn then Fcolumns := 1;
 Frows := n;
 initBtns;
 FixDimensions;
end;

procedure TdavArrayBtn.setColumns(n : byte);
begin
 if n = 0 then n := 1;
 if n > davMaxBtn then n := davMaxbtn;
 if n * Frows > davMaxBtn then Frows := 1;
 Fcolumns := n;
 initBtns;
 FixDimensions;
end;

procedure TdavArrayBtn.setBtnWidth(n : byte);
begin
 if n < 10 then n := 10;
 FBtnWidth := n;
 FixDimensions;
end;

procedure TdavarrayBtn.setBtnHeight(n : byte);
begin
 if n < 10 then n := 10;
 FBtnHeight := n;
 FixDimensions;
end;

procedure TdavArrayBtn.setBtnShape(bs : TBtnShape);
begin
 FBtnShape := bs;
 invalidate;
end;

procedure TdavArrayBtn.setBtnEdge(edge : byte);
begin
 if edge = 0 then edge := 1
 else if edge > 2 then edge := 2;
 FBtnEdge := edge;
 repaintBtns;
end;

procedure TdavArrayBtn.setBorder(b : byte);
begin
 Fborder := b;
 FixDimensions;
end;

procedure TdavarrayBtn.setSpacing(b : byte);
begin
 FBtnSpacing := b;
 FixDimensions;
end;

procedure TdavArrayBtn.CMmouseLeave(var message : Tmessage);
begin
 if (FHiBtn <> davmaxbtn) then
 begin
  if GetBtnStatus(FHIbtn) <> stDown then BtnPaint(FHIbtn,stFlat);
  FHIbtn := davMaxBtn;
 end;
 if not (csDesigning in componentstate) and assigned(FOnLeave) then
  onLeave(self);
end;

procedure TdavarrayBtn.CMmouseEnter(var message : Tmessage);
begin
 if not (csDesigning in componentstate) and assigned(FOnLeave) then
  onEnter(self);
end;

end.