de ABC formule (2 afleidingen + toepassing)


De ABC- formule geeft de nulpunten van een willekeurige kwadratische vergelijking (grafiek: parabool)
  y = ax2 + bx + c
In dit artikel worden twee afleidingen van de ABC-formule gegeven.

Inleiding
Een eenvoudiger vorm van een kwadratische vergelijking ontstaat voor b = 0:
  y = ax2 + c
De nulpunten ( y = 0)

  ax2 + c = 0


Voorbeeld
We bepalen de nulpunten van y = 0,125x2 - 18
  0125x2 - 18 = 0
  x2 = 144
  x = 12 .............of...
  x = -12

Voor het geval c = 0 is het ook niet moeilijk de nulpunten te vinden.
De vergelijking gaat dan over in
  y = ax2 + bx ..................zodat
  ax2 + bx = 0
  x(ax + b) = 0
  of
  x = 0
  of
  ax + b = 0Voorbeeld
We bepalen de nulpunten van y = x2 - 7x
  x2 - 7x = 0
  x(x - 7) = 0
  x = 0 .............of...
  x - 7 = 0
  x = 7


Afleiding 1...(kwadraat afsplitsen)
Bekijk de vergelijking
  y = x2 + 2x + 1
Deze is te herschrijven tot
  y = (x+1)2
Het nulpunt is eenvoudig te bepalen
  (x+1)2 = 0
  x + 1 = 0
  x = -1
Er is maar 1 snijpunt, de parabool raakt de x-as.

Neem nu
  y = x2 + 2x - 3
Hier is geen sprake van een kwadraat zoals hiervoor,
maar dat kwadraat kunnen we wel "inbakken"
  y = x2 + 2x + 1 - 1- 3.....zodat
  y = (x+1)2 - 4
Eenmaal in deze vorm zijn de nulpunten als volgt te bepalen:
  (x+1)2 - 4 = 0
  (x+1)2 = 4
  of
  x+1 = 2
  x = 1
  of
  x+1 = -2
  x = -3
Deze methode heet "kwadraat afsplitsen".

Het komt erop neer, dat we de kwadratische vergelijking schrijven in de vorm
  y = (x + p)2 + q
  of
  y = x2 + 2px + p2 + q
De term p2 moet worden toegevoegd om het kwadraat te verkrijgen, maar
p2 moet direct weer worden afgetrokken om de vergelijking niet te veranderen.

Voorbeeld
Bekijk
  x2 - 7x + 2 = 0
De factor -7 voor de x staat voor 2p, zodatDe vergelijking schrijven we nu in de vormvereenvoudigd en opgelostNu dan de algemene oplossing van ax2 + bc + c = 0

Delen door a levert:daarbij isZodat de vergelijking met afgesplitst kwadraat geschreven moet worden alswat netter geschrevenDe oplossingen zijnOpmerkingen
  - de nulpunten liggen symmetrisch t.o.v. de as

  - D = b2 - 4ac heet de "discriminant
  - voor D < 0 zijn er geen nulpunten
  - voor D = 0 is er 1 nulpunt, de parabool raakt de x-as
  - voor D > 0 zijn er 2 nulpunten
Afleiding 2...(translatie)
Als in een vergelijking x consequent wordt vervangen door (x+1) dan zal de grafiek 1 naar links schuiven.

Neem een algemene vergelijking
  ......x......y...... = .....x.....y.......
waarbij de puntjes ............ staan voor getallen en bewerkingen.
Stel eens, dat de vergelijking klopt voor x = 3 en y = 10, dus het punt (3,10) ligt op de grafiek.

Nu vervangen we (x) door (x+1), zodat
  ........(x+1)....y...........= .......(x+1).........y...........
Nu zal de vergelijking kloppen voor (x+1) = 3 en y = 10, oftewel voor het punt (2,10).
De grafiek is 1 plaats naar links geschoven.

Algemeen
  Als in een vergelijking (x) wordt vervangen door (x+h)
  dan
  zal de grafiek een afstand h naar links schuiven
nu beschouwen we de algemene vergelijking
  y = ax2 + bx + c
weglaten van c levert alleen vertikale verschuiving op.
De nulpunten zijn dan, zoals hiervoor beschreven, eenvoudig te vinden
  ax2 + bx = 0
  x(ax + b) = 0
  x = 0
  of
  ax + b = 0Het punt tussen de 2 nulpunten is


en we verschuiven de grafiek over deze afstand, zodat dit middelpunt op de oorsprong terechtkomt.
Er geldt dusDe oorspronkelijke vergelijking gaat dan over inMerk op:
deze formule is van het type y = Ax2 + B, de y-as is de symmetrie-as


Van de horizontaal verschoven grafiek zijn de nulpunten
  4a2x2 - b2 + 4ac = 0
  4a2x2 = b2 - 4ac


Resteert, de gevonden nulpunten weer terug te schuiven,
dat doen we door x te vervangen door

zodatWat in overeenstemming is met de uitkomst van methode-1

Een grappige toepassing
Een puzzle bestaat uit een bord met vakjes. In sommige vakjes staan kruisjes afgebeeld.
Die kruisjes worden opgesteld onder een horizontale lijn. Een kruisje mag horizontaal
of vertikaal over een aangrenzend kruisje in een open vakje springen.
Het kruisje waar overheen wordt gesprongen moet daarbij worden verwijderd.
Een soort "slaan" als bij dammen, maar dan binnen een rij of kolom.
Een puzzle is opgelost, als het aangegeven vakje (aangegeven met een rondje) is bereikt.

De puzzle hieronder is in één zet op te lossen:

Deze puzzle hieronder is in drie zetten op te lossen:
Door de lijn lager te leggen wordt de puzzle moeilijker, zijn er meer
kruisjes nodig voor een oplossing.
Deze puzzle is in vijf zetten op te lossen:
En die hieronder in 6:
En die hieronder in 8:
We vragen ons af:
zijn er -rekenkundige- criteria op te stellen om bij voorbaat de oplosbaarheid van een
puzzle te bepalen?

We gaan uit van de eindstand.
  X
  0
  0
Die kan het resultaat zijn van:
  0
  X
  X
die is weer ontstond uit:
  000
  0XX
  0XX
die weer ontstond uit:
  00000
  0X0XX
  0X000
  00X00
  00X00
Laten we eens aannemen, dat een X in een vakje een bepaalde hoeveelheid energie vertegenwoordigt.
Stel deze energie gelijk aan "1" in het gele vakje, dat uiteindelijk bezet moet worden.

Stel ook, dat elk vakje minder energie bevat naarmate het verder van het gele vakje af ligt.
Bij elke vakje neemt die energie met een factor p af.
De energie-verdeling ziet er dan zo uit:

  1pp2p3
  pp2p3p4
  p2p3p4p5
  p3p4p5p6
Bij het zetten gaat geen energie verloren, het geslagen X-je draagt zijn energie over.
Dan moet gelden:
  p2 + p = 1 en ook:
  p3 + p2 = p enzovoorts
zodat opgelost moet worden de vergelijking: p2 + p - 1 = 0

Toepassing van de ABC formule levert dan op: p = 0,618033988.

Van elk vakje met een X kan nu de energie worden berekend.
Als de som van deze energiën kleiner is dan 1, dan is geen oplossing mogelijk.